top of page

Regulamin kursów i płatności

§1 [Postanowienia ogólne] 

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, wypunktowanym terminom nadaje się szczególne znaczenie: 
  Usługodawca – La NUBE Alvaro Figuero Torralba siedzibą w Warszawie 01-636, przy ulicy Cieszkowskiego 1/3/9 NIP: 7010386631 
  Usługobiorca – osoba, która zawiera umowę o realizacje kursu językowego 
  Uczeń – osoba, na której rzecz La NUBE Alvaro Figuero Torralba świadczy usługi realizacji kursu językowego
  Szkoła – La NUBE hiszpański dla dzieci, przy ulicy Lekarskiej 12 w Warszawie 
  Prawo Autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

 2. Umowę o realizację kursu językowego na rzecz małoletnich Uczniów zawierają opiekunowie prawni w rozumieniu przepisów KC.

 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż umowa o prowadzenie kursu językowego jest umową starannego działania i Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za postępy Uczestnika w nauce.

§2 [Rezerwacja miejsc na kursie] 

1. Rezerwacji wstępnej miejsca na kursie językowym można dokonać poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej Szkoły.

2. Każdemu Uczniowi zainteresowanemu zapisem przysługuje możliwość bezpłatnego udziału w jednych zajęciach próbnych (20 minut) w terminie ustalonym wcześniej ustalonym ze Zleceniodawcą i potwierdzonym przez Zleceniobiorcę.

§3 [Liczebność grupy] 

 1. Na kursach językowych nauka odbywa się w grupach liczących od 3 do 6 osób.

 2. Istnieje także możliwość nauki w grupach mniejszych za odpowiednią, uprzednio ustaloną ze Usługodawcą dopłatą.

 3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniejszej niż minimalna liczba określona w ust. 1, Usługodawca ma prawo w porozumieniu ze Usługobiorcami zmniejszyć ilość godzin lub ustalić dodatkową opłatę.

 4. Zmiany wysokości opłat za kurs wymagają podpisania Aneksu do Umowy o Kurs Językowy.

 5. Usługobiorcy, który nie wyrazi zgody na zmianę warunków uczestnictwa w kursie przewidzianą w ust. 2 przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Usługodawca zwróci Usługodawcy koszty wniesione na poczet uczestnictwa w kursie, pomniejszone o koszt zajęć zrealizowanych do czasu rozwiązania Umowy (jeśli takie miały miejsce).

 6. W okresie formowania się grup ich liczebność może być tymczasowo większa niż określona. 
   

§4 [Opłaty] 

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczanie opłat z Kurs. 

 2. Wysokość oraz harmonogram opłat za poszczególne kursy znajduje się w Cenniku Kursów 2023/2024 stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy o kurs językowy.

 3. Opłaty można wnosić na:

  - rachunek bankowy Szkoły:

  La NUBE Alvaro Figuero Torralba 
  NIP: 7010386631
  REGON: 381384442
  NR KONTA BANKOWEGO: 49 1140 2004 0000 3402 7809 2853 


  - za pośrednictwem elektronicznej bramki płatniczej: link do płatności jest przesyłany mailowo przez Szkołę za pośrednictwem programy Active Now

   

 4. Gwarantowana ilość zrealizowanych zajęć w ramach kursu jest elementem umowy i wynosi 72 spotkania- dla kursów realizowanych 2 razy w tygodniu, oraz  36 spotkań- dla kursów realizowanych 1 raz w tygodniu.

 5. Zajęcia nie odbywają się w święta, ferie szkolne i dni ustawowo wolne od pracy. Lista dni wolnych stanowi załącznik nr 3 do Umowy o kurs językowy.

 6. W przypadku, w którym pomimo przedłużenia kursu, nie będzie możliwe zrealizowanie minimum ilości zajęć zagwarantowanego umową, Usługobiorcy przysługuje zwrot kosztów niezrealizowanych zajęć.

 7. W przypadku, w którym pomimo przedłużenia kursu, nie będzie możliwe zrealizowanie minimum ilości zajęć zagwarantowanego umową, Usługobiorcy przysługuje zwrot kosztów niezrealizowanych zajęć.

 8. Na potrzeby ewentualnych zwrotów przyjmuje się, że cena jednej godziny jest obliczana według wzoru: cena kursu/ gwarantowana ilość zajęć = cena pojedynczych zajęć.

 9. Cena kursu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatkowych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zmiana ceny kursu wymaga podpisania aneksu do Umowy o Kurs Językowy pod rygorem nieważności.
   

§5 [Nieobecności na zajęciach grupowych] 

 1. Czasowa nieobecność Ucznia nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów. 

 2. W razie nieobecności prowadzący zajęcia przekaże, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zakres materiały do nadrobienia przez Ucznia we własnym zakresie. 

 3. W każdym trymestrze zleceniobiorca zorganizuje jedne bezpłatne zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy ze względów losowych byli czasowo nieobecni na zajęciach. Udział w zajęciach będzie wymagał wcześniejszego potwierdzenia Udziału w formie zapisu przez aplikację Active Now.
   

§6 [Nieobecności na zajęciach indywidualnych] 

 1. Możliwe jest zgłoszenie nieobecności Ucznia w nieprzekraczalnym do g. 24:00 w dniu poprzedzającym zaplanowane zajęcia.

 2. Zgłoszenia należy dokonać mailowo: lanubeespanol@gmail.com.

 3. Terminowe zgłoszenie nieobecności jest podstawą do odrobienia zajęć w ramach tej samej opłaty ale w innym terminie.

 4. W przypadku niezgłoszenia lub zbyt późnego zgłoszenia nieobecności Ucznia nie ma podstawy do zwrotu kosztów ani odrobienia zajęć. 
   

§7 [Rozwiązanie umowy] 

 1. W przypadku niezadowolenia z jakości stosowanych metod lub poziomu dydaktycznego, wszystkim Usługobiorcom, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o kurs językowy w terminie do 10 dni od jej podpisania. 

 2. Oświadczenie o rezygnacji z kursu i odstąpieniu od umowy winno być złożone Zleceniobiorcy w formie pisemnej (mailowo na adres: lanubeespanol@gmail.com.) pod rygorem nieważności. 

 3. Strony mogą wypowiedzieć Umowę także po upływie 10 dni od podpisania Umowy o  Kurs, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

 4. W przypadku złożenia wypowiedzenia w terminie późniejszym niż 10 dni od podpisania Umowy o Kurs Językowy, Usługodawca dokonuje zwrotu kosztów a niezrealizowane zajęcia pomniejszonej o 25% opłaconej kwoty, odpowiadającej sumie opłat za niezrealizowane godziny tytułem poniesionych nakładów oraz tytułem naprawienia szkody. 

 5. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy w trybie natychmiastowym w przypadku: 

  • rażącego naruszania przez Usługobiorcę postanowień Umowy, w szczególności zalegania z płatnościami przez okres przekraczający 30 dni od terminu płatności; 

  • rażącego naruszania przez Usługobiorcę zasad współżycia społecznego na terenie Szkoły, a zwłaszcza w przypadku wyrządzenia umyślnej szkody Usługodawcy, jego pracownikom, innym Uczniom lub w przypadku popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Szkoły lub w związku z uczestnictwem w kursie.

 6. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o kurs językowy najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do nauki w grupie wybranej przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca zwróci Usługobiorcy w 100 % opłaty wniesionej na poczet realizacji kursu w terminie 7 dni od daty poinformowania o odstąpieniu od Umowy.
   

§8 [Prawa autorskie] 

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do kursów i metod jako całości oraz ich poszczególnych elementów, a zwłaszcza treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

 2. Usługobiorca nie ma prawa kopiować elementów kursów i metod za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. 

Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


 Załącznik numer 1 do Regulaminu Kursów i Płatności 2023/2024:

CENNIK OPŁAT ZA KURSY:

 

 

Koszt 1 zajęć grupowych w grupie 4-6 osobowej (40 min): 55 zł brutto/os.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Opłata za 1 trymestr zajęć grupowych w grupie 4-6 osobowej (24 zajęcia): 1320 zł/ os. 

Opłata roczna (3 trymestry/ 72 zajęcia): 3960 zł/os.

Koszt 1 zajęć indywidualnych (25 min): 55 zł brutto/os.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Opłata za 1 trymestr zajęć indywidualnych (25 min/24 zajęcia): 1320 zł/ os. 

Opłata roczna (3 trymestry/ 72 zajęcia): 3960 zł/os.

Koszt 1 zajęć indywidualnych (50 min): 110 zł brutto/os.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Opłata za 1 trymestr zajęć indywidualnych (50 min/12 zajęcia): 1320 zł/ os. 

Opłata roczna (3 trymestry/ 36 zajęć): 3960 zł/os.

Harmonogram płatności ustalany jest indywidualnie i zależy od terminu rozpoczęcia kursu. 

Opłata za pierwszy trymestr zajęć musi zostać uregulowana przed rozpoczęciem Kursu, po podpisaniu Umowy.

bottom of page